Qui somObjectiu
L'Associació d'Estudis Torello­nencs —ADET— és una entitat jurídica creada l'any 1945 amb l'objectiu de promoure activitats culturals de tota mena. La seva activitat va encamina­da fonamentalment a la recollida, conservació, estudi i divulgació de totes aquelles manifestacions de caràcter històric, cultural i científic relacionades amb Torelló i la Vall del Ges.

Activitats
Una de les activitats més importants que ha portat a terme l’ADET des de la seva fundació ha estat la creació d'un Museu-Arxiu d'Història local, que, a més de con­servar col·leccions integrades per materials arqueològics, pictòrics, folklòrics, heràldics, religiosos i industrials, disposa d'un patrimoni arxivístic d'una gran vàlua.
L'arxiu
L'arxiu de l'ADET està integrat sobretot pels pergamins de la cúria del castell dels Torelló, que, del segle XII al XVII, segueixen la tradició de testimoniatge històric iniciada pel primer manuscrit relatiu a Torelló, datat de l'any 881 i conservat a l'Arxiu Episcopal de Vic. Així mateix, s'hi contenen col·leccions de periòdics i revistes, un important fons fotogràfic sobre la vida social i cultu­ral de la Vall del Ges i abundant documentació provinent de dona­cions particulars.

Tots aquests béns, que fins ara han estat dipositats i exposats en unes dependències annexes a l'església de Sant Feliu, s'estan inventariant i catalogant i tenen per destí l’edifici del Museu de la Torneria de Torelló que acollirà, en un futur immediat, la seu de l’associació.
Com treballem
Tothom que tingui alguna proposta d’estudi o de foment del coneixement o de la creació, trobarà en l’ADET el centre idoni on desenvolupar-la. L’estructura de treball de l’associació es conforma a través de comissions de treball que aixopluga les iniciatives presentades i que funcionen independentment sota la coordinació de la junta directiva. Amb aquesta metodologia es vol facilitar la captació de talent i creativitat amb la finalitat de promoure els estudis i coneixement dels elements culturals de l’àmbit d’actuació de l’Associació.

Col.labora-hi
L’ADET és una entitat oberta a tothom, amb voluntat d’establir llaços de col·laboració amb les altres entitats culturals i institucions de tota mena de la Vall del Ges i de la resta del país. Tothom hi té cabuda, sigui quin sigui el seu ideari o sensibilitat cultural o social. L’ADET la fem entre tots i totes.
Història

Neix l'ADET
1945
L’Associació d’Estudis Torellonencs es va fundar l’any 1945 per iniciativa de Mn. Antoni Duran i un grup de joves amb la voluntat de dotar la vila i la Vall del Ges d’un centre d’estudis que abastés tots els àmbits culturals i de coneixement.


Un museu per Torelló
1945
Una de les primeres concrecions d’aquesta voluntat va ser la creació d’un museu local que contingués objectes que, procedents de donacions de moltes persones i institucions, mostressin la diversitat i riquesa cultural de la Vall del Ges al llarg del temps. Un dels aspectes més importants d’aquesta col·lecció ha estat el fons documental, format a partir de les deixes de diverses famílies i que constitueixen un patrimoni històric de primer ordre per conèixer la història i la vida quotidiana de les generacions dels habitants de la Vall.


Pergamins medievals
Anys 80 i 90
Entre els documents custodiats per l’entitat són remarcables els pergamins de la Cúria del Castell dels Torelló. Aquesta col·lecció documental és d'una importància cabdal, tant per a l'estudi de diferents aspectes de la nostra història com per veure l'evolució de la llengua catalana. El seu contingut és divers, ens il·lustren sobre la vida de l'època, aporten informació sobre el Castell de Torelló i la seva demarcació, i parlen de personatges il·lustres de la història de Catalunya. Entre els anys 1983 i 1991 l'ADET, amb la col·laboració del Servei d'Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Torelló. va encarregar a Jaume Coll i Castanyer, paleògraf de Breda, la transcripció dels pergamins. Aquestes transcripcions, algunes d'elles resumides. es troben publicades en sis volums i per a la seva edició comptà també amb la col·laboració de Mn. Antoni Pladevall. Actualment el conjunt de pergamins es troba sota la custòdia de l’Arxiu Municipal de Torelló, fruit d’un acord de cessió signat entre l’entitat i l’Ajuntament de Torelló.


Història de Torelló
1996
L’any 1947 l’ADET va publicar la Història de Torelló de mossèn Fortiià Solà, una obra referencial per a tots els estudiosos de temes històrics i culturals de la Vall del Ges. Al llarg dels anys els fons del museu s’anaren incrementant, mentre l’Associació anava realitzant exposicions i activitats per donar-lo a conèixer a la població.


Nova singladura
1996
A partir de l'assemblea celebrada el dia 21 de desembre de 1996, l'ADET inicià una nova etapa. La Junta que s'elegí es comprometé a donar un nou impuls a l'entitat i a treballar pels seus objectius fundacionals. S’emprengueren moltes iniciatives i es participà activament en la vida cultural i social de la Vall. S’editaren publicacions com l’Encís del riu o La casa de la vila i s’intensificaren les gestions per aconseguir un nou local que possibilités l’allotjament adequat dels fons documentals i museístics de l’entitat.

Tots aquests béns, que fins ara han estat dipositats i exposats en unes dependències annexes a l'església de Sant Feliu, s'estan inventariant i catalogant i tenen per destí l’edifici del Museu de la Torneria de Torelló que acollirà, en un futur immediat, la seu de l’associació.


Nou impuls
2000
Tanmateix l’entitat entrà, a principis dels anys 2000, en un període d’alentiment de les seves activitats i vida interna que es va trencar a l’assemblea celebrada el dia 9 de novembre de 2013, on s’anomenà una nova Junta directiva, que assumia el compromís de refundar l’Associació per situar-la de nou en el centre de l’activitat cultural de la Vall del Ges. Una empresa que està en curs i que es vol que sigui fidel als principis fundacionals de l’Associació: l’estudi, la promoció i la difusió de la cultura i el coneixement a la Vall del Ges.
ObjectiusFer de l’ADET el referent cultural ineludible de la Vall del Ges i el Bisaura
L’ADET ha d’esdevenir el lloc de trobada de tots els estudiosos de la Vall i de totes aquelles persones que veuen en la cultura, en el seu sentit més ampli, un element fonamental de la seva quotidianitat. Un lloc, també, on tots aquells que estiguin interessats a conèixer i estudiar tots els aspectes culturals, patrimonials i naturals de la Vall trobin l’aixopluc i l’estímul necessaris per dur a terme els seus treballs.
L'ADET, entitat oberta
El tarannà de l’ADET ha de ser el d’una entitat oberta a tothom, capaç d’establir llaços de col·laboració amb les altres entitats culturals i institucions de tota mena de la Vall i de la resta del país. La voluntat d’impulsar i compartir activitats amb altres col·lectius i institucions ha de ser una costant en les estratègies d’acció de l’Associació. També s’ha de fomentar la imatge d’una entitat oberta a les persones sigui quin sigui el seu ideari i sensibilitat cultural o social. L’ADET ha d’esdevenir una entitat àgil, eficaç i eficient en tot el que es refereix al fet cultural, possibilitant l’adhesió, al més àmplia possible, de totes aquelles persones i entitats que treballen en el mateix sentit.
L'ADET, centre d'estudis
Tothom que tingui alguna proposta d’estudi o de foment del coneixement o de la creació, ha de trobar en l’ADET el centre idoni on desenvolupar-la. L’estructura de treball de l’Associació es conformarà a través de comissions de treball que aixoplugaran les iniciatives presentades i que funcionaran independentment sota la coordinació de la junta directiva. Amb aquesta metodologia es facilitarà la captació de talent i creativitat amb la finalitat de promoure els estudis i el coneixement dels elements culturals de l’àmbit d’actuació de l’Associació.
L'ADET, una entitat filla del seu temps
L’ADET ha d’apostar fermament per les noves tecnologies. S’ha de dotar d’una pàgina web potent que reculli, a mena d’aparador, tot el corpus conceptual de l’Associació, servint, al mateix temps, de carta de presentació al món i d’eina d’interacció de l’univers de persones que vegin en l’Associació un actiu significatiu en l’activitat cultural del seu entorn. Al lloc web s’hi ha de trobar la informació cultural de la Vall, l’agenda d’activitats de l’Associació, la informació de les estructures organitzatives de l’entitat, l’accés als formats digitals generats, així com tots els camps d’actuació que l’Associació vagi creant i desenvolupant en el decurs de la seva activitat.
L'ADET, plataforma editorial
L’ADET, com a centre d’estudis, ha de vetllar perquè tots els treballs que aixoplugui i patrocini tinguin la difusió corresponent. Per aquesta raó l’entitat ha d’esdevenir un centre d’edició i distribució d’aquests treballs en el seu àmbit d’actuació. La institució s’ha de dotar d’una comissió de publicacions activa que analitzi, valori i editi les propostes d’estudi, recerca i creació que cregui adients. Aquesta acció editorial s’ha de complementar amb la publicació anual d’un butlletí que, a manera de recull d’articles, aplegui aportacions puntuals o de format breu al coneixement, en el seu sentit més ampli, de la nostra Vall. Amb aquesta actuació l’ADET proveirà la bibliografia de la Vall d’un arsenal de nous treballs que la faran més rica, diversa i àmplia.
L'ADET, institució cultural del país
Si bé l’àmbit d’actuació de l’ADET és la Vall del Ges, l’entitat no ha de perdre de vista que la seva existència i el seu ambit de treball no tindrien sentit sense saber-se inserta en l’espai cultural de la nació catalana. L’estudi i la defensa de la llengua, la cultura i el país s’han de contemplar com a objectius de l’entitat, treballats i promoguts des de l’acció més concreta en l’àmbit local. L’Associació ha de participar activament en totes les instàncies que coordinin l’actuació de totes les entitats d’estudis, aportant la seva experiència i generant suggeriments i idees perquè l’activitat cultural del país assoleixi el màxim grau d’efectivitat i èxit.
JuntaComponents de la Junta Directiva de l’ ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS TORELLONENCS des l’Assemblea Ordinària de data 3 de setembre de 2019.
Pasqual Bernat Lopez
President
Maria Montserrat Vilar Corrius
Sots presidenta
Xavier Vilar Vinyeta
Secretari
Antoni Prat Puig
Tresorer
Rosa Sayós Santigosa
Vocal
Gerard Verdaguer Reig
Vocal
Concepció Prat Puig
Vocal
Jordi Campàs Reig
Vocal
Josep Maria Callén Mas
Vocal
  •       © ADET